Tuyển 05 Nam làm cơ khí tại nhà máy Hồng Vĩ Toàn, Đài Nam

21/02/2017备注: