Quy định về các khoản phí mà người lao động phải đóng trong thời gian làm việc ở Đài Loan

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước quy định về các khoản phí mà người lao động phải đóng trong thời gian làm việc ở Đài Loan

>> Chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của lao động Việt Nam khi đi XKLĐ Đài Loan

Tiền bảo hiểm y tế:

Lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan (bao gồm người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trƣờng xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội và lao động làm việc trong gia đình) đều phải tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo quy định của pháp luật Đài Loan. Tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế của các bên là: người lao động 30%, chủ sử dụng 60% và nhà nƣớc hỗ trợ 10%.

Từ ngày 01/01/2013, Đài Loan quy định mức tham gia bảo hiểm ý tế là 4,91% và nếu tính theo mức lương cơ bản là 18.780 Đài tệ/ tháng thì mức tiền bảo hiểm y tế ngƣời lao động phải nộp hàng tháng là: [18.780 NT$ (mức lương tối thiểu tham gia bảo hiểm y tế) x 4,91% (tỉ lệ đóng bảo hiểm) x 30% (mức người lao động chi trả)] = 277 Đài tệ .

Tiền bảo hiểm lao động:

 • Đối với người lao động thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật lao động cơ bản của Đài Loan, bao gồm người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội mà có từ 5 người lao động trở lên chủ sử dụng phải trả mua bảo hiểm lao động cho bạn. Mức đóng bảo hiểm lao động căn cứ vào lương cơ bản và mức tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Tỷ lệ chi trả bảo hiểm lao động của các bên là: ngƣời lao động 20%, chủ sử dụng 70% và nhà nƣớc hỗ trợ 10%.

Từ ngày 01/01/2013, Đài Loan quy định mức đóng bảo hiểm y tế là 4,91% và nếu với mức lương cơ bản là 18.780 Đài tệ/ tháng thì số tiền bảo hiểm lao động mà người lao động phải nộp hàng tháng là: [18.780NT$ (mức lương cơ bản) x 8% (tỉ lệ đóng bảo hiểm) x 20% (mức người lao động chi trả)] = 300 Đài tệ.

 • Đối với lao động làm việc trong gia đình, nếu có nhu cầu đóng bảo hiển

lao động, bạn phải tự bỏ tiền để mua bảo hiểm với hình thức “lao động tự do”, nếu không bạn có thể nhờ chủ sử dụng mua hộ bảo hiểm rủi ro ngắn hạn để bảo đảm quyền lợi khi gặp tai nạn.

Tiền kiểm tra sức khoẻ định kỳ: không quá 2.000 NT$/lần (tùy theo quy định của từng bệnh viện), người lao động tự nộp khi kiểm tra sức khoẻ định kỳ tại các tháng thứ nhất, tháng thứ sáu, tháng thứ mƣời tám, tháng thứ ba mươi của thời gian làm việc theo hợp đồng.

Tiền làm thẻ cư trú: Mức thu lệ phí làm thẻ cư trú là 1.000 NT$/1 năm lưu trú. Trước khi hết hạn thời gian lưu trú 1 tháng, người lao động phải làm thủ tục xin gia hạn lưu trú cho những năm tiếp theo và tổng thời gian lưu trú của người lao động không vượt quá 3 năm, người lao động tự nộp khi làm thủ tục cấp và gia hạn thẻ cư trú.

 Thuế thu nhập

Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, người lao động đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập, mức thuế thu nhập phải nộp và phương thức khai báo thuế thực hiện theo quy định Luật thuế thu nhập Đài Loan, chủ sử dụng tạm khấu trừ vào lương hàng tháng và khai báo tạm nộp khoản thuế thu nhập này hàng tháng cho người lao động. Đến tháng 9 hàng năm Cục thuế sẽ tính mức thuế phải nộp của năm trước và gửi thông báo cho người lao động, nếu mức thuế tạm nộp cao hơn mức thuế phải nộp thì phần chênh lệch sẽ được hoàn trả lại cho người lao động.

Cách tính thuế thu nhập như sau:

- Trong một niên độ thuế (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 ) nếu người lao động cư trú tại Đài Loan chưa đủ 183 ngày:

+ Trường hợp có thu nhập mỗi tháng trên 1,5 lần mức cơ bản do Viện hành chính quy định (Nếu lương cơ bản là 18.780 Đài tệ/tháng thì nếu trên: 18.780 Đài tệ x 1,5 = 28.170 Đài tệ/tháng) thì mức thuế thu nhập mỗi tháng phải nộp là 18% tổng thu nhập. Công thức tính nhƣ sau:

Tiền thuế phải nộp/tháng = thu nhập hàng tháng x 18%

+ Trường hợp có thu nhập tháng dƣới 1,5 lần mức lương cơ bản (tức là dƣới 28.170 NT$/tháng) thì mức thuế thu nhập mỗi tháng phải nộp là 6% tổng thu nhập. Công thức tính nhƣ sau:

Tiền thuế phải nộp/tháng = thu nhập tháng x 6%

- Trong một niên độ thuế (từ 01/01 đến 31/12) nếu người lao động cư trú tại Đài Loan từ đủ 183 ngày trở lên thì mức thuế thu nhập một năm phải nộp được tính như sau:

Mức thuế phải nộp của năm = {Tổng thu nhập năm - mức miễn trừ thuế - mức khấu trừ tiêu chuẩn - mức khấu trừ đặc biệt thu nhập lương } x 5%

(Theo quy định của Bộ Tài chính Đài Loan, mức miễn trừ thuế thu nhập năm 2013 đối với người nước ngoài làm việc tại Đài Loan là:

 • Mức miễn khấu trừ thuế: 85.000 Đài tệ/ năm
 • Mức khấu trừ tiêu chuẩn: 79.000 Đài tệ/năm
 • Mức khấu trừ thu nhập lương: 108.000 Đài tệ/năm.

Mức miễn trừ thuế thu nhập có thể thay đổi theo quy định của pháp luật Đài Loan).

- Phương thức báo thuế, nộp thuế thu nhập:

Người lao động có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho cá nhân hoặc tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân tại Đài Loan thực hiện việc khai báo và nộp thuế thu nhập của năm trước vào tháng 5 hàng năm.

Thuế thu nhập của năm vừa rồi phải được kê khai trong năm tới, thời gian kê khai là từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5; trường hợp người lao động phải xuất cảnh trước ngày bắt đầu kê khai thuế thu nhập thì trước ngày xuất cảnh 1 tuần phải hoàn tất thủ tục kê khai thuế thu nhập, sau khi cơ quan thuế thụ lý hồ sơ kê khai thuế của người lao động, qua sự hạch toán người chịu nộp thuế phải được hoàn thuế, muộn nhất sẽ hoàn trả thuế bằng séc trước cuối tháng 4 của năm sau.

Để tránh bị ngƣời khác chiếm đoạt bất hợp pháp về khoản tiền hoàn thuế, khi ký Giấy ủy quyền hoàn trả thuế, đề nghị người lao động phải thận trọng chọn người đáng tin tưởng để giúp làm thủ tục xin hoàn thuế và đại diện lĩnh giùm khoản tiền hoàn thuế, đồng thời, đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan hỗ trợ nếu thấy cần thiết, để thuận lợi trong việc làm thủ tục khai báo và nhận khoản tiền hoàn thuế.

Nếu có gì chưa rõ về việc nộp thuế thu nhập và hoàn trả thuế, người lao động có thể gọi điện thoại tới Sở thuế vụ tại địa phương nơi mình làm việc tại Đài Loan để được tư vấn.

Nếu khai báo sót, khai báo ít đi, người lao động sẽ bị phạt tiền tới 2 lần số tiền thuế khai báo sót, nếu người lao động không khai báo thuế thu nhập theo luật pháp, thì sẽ bị phạt nộp bù số tiền gấp 3 lần số tiền thuế nộp bù.

Phí phục vụ

 • Ngƣời lao động phải chi trả phí phục vụ cho công ty môi giới Đài Loan trong năm thứ nhất tối đa là 1.800 Đài tệ/ tháng, năm thứ hai tối đa là 1.700 Đài tệ/ tháng, năm thứ ba tối đa là 1.500 Đài tệ/ tháng. Đối với những lao động đã làm việc trên 2 năm tại Đài Loan, sau khi về nước vì chấm dứt quan hệ thuê lao động hoặc mãn thời hạn Giấy phép thuê lao động, khi quay lại Đài Loan làm  việc cho cùng một chủ thuê trước đây thì mức nộp phí phục vụ tối đa là 1.500 Đài tệ/tháng.
 • Công ty môi giới Đài Loan phải chủ động ký hợp đồng phục vụ với người lao động, sau khi viết rõ các điều khoản phục vụ, phí phục vụ, mức thu phí, cách thức hoàn trả tiền. Công ty môi giới Đài Loan chỉ được thu phí phục

 

vụ từng tháng của người lao động khi có phục vụ, không được thu trước phí phục vụ.

Vé máy bay

 1. Chi phí vé máy bay đi từ Việt Nam sang Đài Loan làm việc do người lao động chi trả.
 2. Chi phí vé máy bay về Việt Nam:
 • Trường hợp người lao động hoàn thành hợp đồng về nước: Chi phí vé máy bay về Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng của người lao động do chủ sử dụng chi trả.
 • Trường hợp người lao động về nước trước thời hạn, có 03 trường hợp xảy ra như sau:

+ Nếu các nguyên nhân về nước trước hạn do chủ sử dụng vi phạm hợp đồng lao động thì chủ sử dụng phải chịu toàn bộ chi phí đưa người lao động về nước;

+ Nếu các nguyên nhân về nước trước hạn do người lao động vi phạm hợp đồng lao động thì người lao động phải chịu mọi chi phí về nước.

+ Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bạo động, chiến tranh...chủ sử dụng phải bố trí đưa người lao động đến nơi an toàn và chịu chi phí để đưa người lao động về nước.

Tài liệu Cục quản lý lao động ngoài nước

DANH SÁCH BÌNH LUẬN

Bình luận

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến Giải đáp mọi thắc mắc

HOTLINE: 0975289950

Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Ms.Thảo
Ms.Thảo
Đăng ký ứng tuyển