Không có bằng cấp có đi được xuất khẩu lao động Đài Loan?

30/06/2017备注: