Hơn 13.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng qua

09/10/2017备注: