46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị rút giấy phép

07/11/2017备注: